Statut Domu Pracy Twórczej

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. MKiDN 2012, poz. 36)

STATUT

Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, zwany dalej „Domem Pracy Twórczej” działa w szczególności na podstawie:
l) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz.406); zwanej dalej „ustawą”;
2) zarządzenia Nr 43 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz nadania statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 9, poz. 39, z 1996 r. Nr 8, poz. 42 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 37);
3) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Domu Pracy Twórczej są Radziejowice a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem Domu Pracy Twórczej jest minister właściwy do spraw kultury
ochrony dziedzictwa narodowego zwany dalej „Ministrem”.
3. Dom Pracy Twórczej wpisany jest pod numerem 36/95 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Domu Pracy Twórczej sprawuje Minister.

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.

1. Do zakresu działania Domu Pracy Twórczej należy:
1) realizacja mecenatu Ministra nad środowiskami twórców i działaczy kultury;
2) prezentacja obiektów zabytkowych oraz ruchomych dóbr kultury znajdujących się na jego terenie działania, oraz ich ochrona i konserwacja;
3) prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej;
4) rozwijanie pozaakademickiego kształcenia młodych artystów oraz promocja ich twórczości.

§ 5.

1. Dom Pracy Twórczej realizuje zadania poprzez:
1) tworzenie na terenie instytucji warunków do uprawiania pracy twórczej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej;
2) popularyzację i promocję twórczości oraz dorobku różnych dziedzin kultury;
3) organizowanie koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw artystycznych oraz innych wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin kultury;
4) organizację kursów mistrzowskich oraz warsztatów artystycznych.

 

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 6.

1. Dyrektor zarządza Domem Pracy Twórczej i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.
3. Dyrektor odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pracy Twórczej.
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu Pracy Twórczej uprawniony jest Dyrektor lub inne osoby po uzyskaniu pełnomocnictwa Dyrektora.

§ 7.

1. Organizację wewnętrzną Domu Pracy Twórczej określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

§ 8.

1. Organem doradczym dyrektora w sprawach związanych z realizacją zadań statutowych jest Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
2. Kadencja Rady jest równa okresowi zatrudnienia Dyrektora.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor:
4. W skład Rady wchodzi pięć osób.
5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
6. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru przewodniczącego.
7. Regulamin działalności Rady ustala Dyrektor.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Pracy Twórczej jest plan finansowy instytucji, ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2. Dom Pracy Twórczej pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
3. Przychodami Domu Pracy Twórczej są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 10.

Dyrektor Domu Pracy Twórczej zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 11.

1. Dom Pracy Twórczej może na zasadach przewidzianych w przepisach prowadzić jako dodatkową działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) organizacji konferencji, szkoleń, seminariów;
2) usług gastronomicznych i hotelowych;
3) wynajmu składników majątkowych.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową.

V. PRZEPIS KOŃCOWY

§ 12.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Domu Pracy Twórczej dokonuje Minister na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.