Statut Domu Pracy Twórczej – Aktualizacja

 

 

Załącznik do zarządzenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 29 stycznia 2016 r. (poz. 5)

 

STATUT

Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, zwany dalej „Domem Pracy Twórczej”, jest państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z2012 r. poz. 406, późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 • zarządzenia Nr 43 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 51, z późn. zm.);
 • niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Domu Pracy Twórczej są Radziejowice ,a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Organizatorem Domu Pracy Twórczej jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem
 3. Dom Pracy Twórczej wpisany jest pod nr 36/95 do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Nadzór nad działalnością Domu Pracy Twórczej sprawuje Minister.

§ 4

 1. Dom Pracy Twórczej może używać nazwy skróconej „DPT”

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

 1. Do zakresu działania Domu Pracy Twórczej należy:
 2. realizacja mecenatu Ministra nad środowiskami twórców i działaczy kultury;
 3. prezentacja obiektów zabytkowych oraz ruchomych dóbr kultury, znajdujących się na jego terenie działania, oraz ich ochrona i konserwacja;
 4. prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej ;
 5. rozwijanie pozaakademickiego kształcenia młodych artystów oraz promocja ich twórczości.

§ 6

 1. Dom Pracy Twórczej realizuje działania przez:
 2. tworzenie na terenie instytucji warunków do uprawiania pracy twórczej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej;
 3. popularyzację i promocję twórczości oraz dorobku różnych dziedzin kultury;
 4. organizowanie koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw oraz innych wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin kultury;
 5. organizowanie kursów mistrzowskich oraz warsztatów artystycznych;
 6. dokumentowanie działalności kulturalnej;
 7. zawieranie umów i porozumień z innymi instytucjami i podmiotami, w celu wspólnej realizacji projektów inicjowanych przez Dom Pracy Twórczej.

 

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 7

 1. Domem Pracy Twórczej zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.
 3. Dyrektor zarządza Domem Pracy Twórczej przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.
 5. Dyrektor odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pracy Twórczej.
 6. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu Pracy Twórczej uprawniony jest Dyrektor lub inne osoby, po uzyskaniu pełnomocnictwa Dyrektora.

§ 8

 1. Organizację wewnętrzną Domu Pracy Twórczej określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
 2. Zmian regulaminu organizacyjnego dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 9

 1. Organem doradczym Dyrektora w sprawach związanych z realizacją zadań statutowych jest Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
 2. Kadencja Rady jest równa okresowi zatrudnienia Dyrektora.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor.
 4. W skład Rady wchodzi 5 osób.
 5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
 6. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru przewodniczącego.
 7. Regulamin działalności Rady ustala Dyrektor.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

 §10

 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Pracy Twórczej jest plan finansowy instytucji, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 2. Dom Pracy Twórczej pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 3. Przychodami Domu Pracy Twórczej są wpływy z prowadzonej działalności, w tym: ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem zabytków, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§11

 1. Dyrektor Domu Pracy Twórczej zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta, wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi .

§12

 1. Dom Pracy Twórczej może na zasadach przewidzianych w przepisach prowadzić jako dodatkową działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
 2. Działalność, o której mowa w ust.1,może być prowadzona w zakresie:
 • organizacji konferencji, szkoleń, seminariów;
 • usług gastronomicznych i hotelowych;
 • wynajmu składników majątkowych;
 • usług doradczo -konsultacyjnych;
 • sprzedaży materiałów promocyjnych.
 1. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej, wykorzystuje się wyłącznie na działalność statutową.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 § 13

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Domu Pracy Twórczej dokonuje Minister, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 2. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2016 r.zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz nadania statutu.

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Domowi Pracy Twórczej w Radziejowicach

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 listopada 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Domowi Pracy Twórczej w Radziejowicach