Regulamin zwiedzania ekspozycji Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

Zwiedzanie i przebywanie w budynkach Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach (dalej zwanego DPT) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania poniższych zasad, w tym wytycznych sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Ustala się następujący harmonogram udostępniania zwiedzającym ekspozycji udostępnionej przesz DPT:

  • zwiedzanie indywidualne
    – poniedziałek-piątek: galeria nieczynna
    – sobota – niedziela: 10.oo – 17.oo
  • zwiedzanie grupowe
    – wtorek – piątek: 10.oo – 15.oo
    – sobota – niedziela: 10.oo – 17.oo

2. Podstawą wejścia na teren ekspozycji jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
3. Bilety są do nabycia w recepcji znajdującej się w budynku pałacu.
4. Preferowaną formą płatności za zakup biletów wstępu oraz zakupy wydawnictw DPT jest karta płatnicza bądź płatność bezstykowa.
5. DPT może organizować ekspozycje, których zwiedzanie nie będzie wiązało się z koniecznością zakupu biletów wstępu. Informacje na ten temat dostępne będą na stronie internetowej www.palacradziejowice.pl oraz w recepcji.

§ 2
Zasady bezpiecznego zwiedzania

1. Zwiedzający przebywający na terenie DPT zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników oraz ochrony obiektu.
2. W celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego łączna liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać na terenie ekspozycji jest ograniczona stosownie do obowiązujących wytycznych sanitarnych.
3. Zwiedzający, którzy nie mieszczą się we wskazanym limicie, zostaną wpuszczeni na ekspozycję dopiero, gdy zmniejszy się liczba zwiedzających.
4. Zakup biletu jest równoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik nie przebywa na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2.
5. Wypełnienie wymogów sanitarnych (odkażanie, czyszczenie, wentylacja, wietrzenie) może wiązać się z koniecznością wyłączenia ze zwiedzania ekspozycji lub jej części.
6. Na całym administrowanym przez DPT terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się. Należy zachować dystans 1,5 metra od innych zwiedzających, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem poniżej 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
7. We wszystkich budynkach administrowanych przez DPT należy zasłaniać usta i nos przy pomocy masek, których specyfika została określona w aktualnych przepisach prawa. Obowiązek nie dotyczy dzieci do ukończenia 5. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą własnych środków ochronnych.
8. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania rygorystycznych zasad higieny. Zaleca się m.in. unikanie kontaktu z powierzchniami dotykowymi oraz częste mycie i dezynfekcję rąk.
9. Przed wejściem na teren ekspozycji zwiedzający zobowiązany jest zdezynfekować ręce za pomocą płynu odkażającego umieszczonego przy drzwiach wejściowych, w sposób zgodny z podaną tam instrukcją.
10. Na terenie DPT rozmieszczono instrukcje dotyczące m.in. skutecznego mycia rąk, noszenia maseczki i zachowywania bezpiecznego dystansu. Zwiedzający proszeni są o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i przestrzeganie zasad.
11. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren ekspozycji osób z objawami infekcji.
12. Osoby stojące w kolejkach oraz oczekujące przed wejściem na ekspozycję powinny zachować odstęp co najmniej 1,5 metra (nie dotyczy to opiekunów małoletnich dzieci do 13 roku życia oraz osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia opiekuna)
13. W związku z koniecznością zakrywania ust oraz nosa na terenie DPT obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i posiłków w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
14. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, DPT zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
15. Ze względu epidemicznych rekomenduje się korzystanie z co drugiego wieszaka w szatni.
16. Zwiedzający proszeni są o korzystanie z wydzielonych toalet wyposażonych w środki dezynfekcyjne.
17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym oraz pracownikom wszelkie powierzchnie newralgiczne dla emisji koronawirusa: klamki, poręcze, wyłączniki świateł, oparcia krzeseł, blaty są regularnie dezynfekowane.
18. Odwiedzający korzystający z audioprzewodników odkładają po zwiedzaniu urządzenie do oznaczonego pojemnika, po czym jest ono dezynfekowane przed kolejnym użyciem.
19. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania DPT w okresie obowiązywania stanu epidemii na terytorium Polski umieszczone są na stronie internetowej www.palacradziejowice.pl
20. Pracownicy DPT podczas kontaktu ze zwiedzającymi obowiązani są do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta oraz używać rękawiczek jednorazowych bądź dezynfekować dłonie.

§ 3
Zwiedzanie

1. Zwiedzanie ekspozycji może odbywać się z użyciem audioprzewodników bądź poprzez korzystanie z zasobów udostępnianych w postaci cyfrowej, do których dostęp będzie możliwy za pomocą telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych.
2. W wybrane dni DPT może zapewnić obsługę przewodnika wliczoną w cenę podstawowego biletu dla zwiedzających ekspozycje indywidualnie. Informacja o takiej możliwości dostępna będzie pod adresem www.palacradziejowice.pl/zwiedzanie
3. Wstęp grup zorganizowanych na ekspozycję jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rezerwacji drogą mailową palac@palacradziejowice.pl lub telefoniczną (46) 857 71 75.
4. Dla grup zorganizowanych DPT może zapewnić obsługę przewodnika za dodatkową opłatą po wcześniejszej rezerwacji.
5. Na terenie ekspozycji obowiązuje zakaz:
               1) wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających i uczestników wydarzeń;
               2) śmiecenia;
               3) dotykania eksponatów;
               4) jedzenia i picia;
               5) wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających;
               6) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
               7) biegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych,
               8) głośnego zachowania, zakłócania spokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia;
               9) wnoszenia toreb i plecaków, siatek, parasoli i lasek (zakaz dotyczący lasek nie dotyczy inwalidów i osób w podeszłym wieku);
               10) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia;
               11) rzucania wszelkimi przedmiotami;
               12) fotografowania i filmowania;
               13) wnoszenia broni palnej, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia;
               14) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo;
               15) samowolnego dokonywania przemieszczeń elementów wyposażenia;
               16) niszczenia elementów wyposażenia;
               17) prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej.
6. Pracownik DPT może odmówić wstępu osobom oraz wyprosić osoby, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.
7. Zabrania się pozostawiania bagażu na terenie DPT bez nadzoru.
8. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
9. DPT zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do określonej części ekspozycji lub całej ekspozycji. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu.
10. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników DPT, którzy przeprowadzą ewakuację.
11. Apteczka pierwszej pomocy, instrukcja udzielania pierwszej pomocy i wykaz telefonów alarmowych znajdują się w recepcji pałacu.
12. Wejście na teren ekspozycji DPT jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 4
Wykorzystanie wizerunku

1. DPT może wykorzystywać wizerunki osób zwiedzających ekspozycję w materiałach promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych, utrwalonych podczas wydarzeń i spotkań, chyba że osoby te nie wyrażą na to zgody.
2. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku bądź wizerunku osób pozostających pod ich opieką utrwalonego w formie fotografii, filmu, nagrania lub innego zapisu stanowiącego dokumentację organizowanych przez DPT wydarzeń, są zobowiązane do złożenia stosownego oświadczenia. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny.
3. Wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku uczestnika, jak również na jego publikowanie nie jest wymagane jeżeli zdjęcia lub film przedstawiają ogólne zgromadzenie, publiczną imprezę (wydarzenia specjalne, itp.) na których różne osoby stanowią szczegół ogółu całości zdjęcia, filmu lub innego zapisu wizerunku postaci.
4. Pozyskane dane osobowe osób zwiedzających w postaci ich wizerunku podlegać będą przetwarzaniu przez administratora, zgodnie z obowiązującą polityką RODO.

§ 4
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Pomieszczenia ekspozycyjne są stale monitorowane przez pracowników DPT, kamery i systemy bezpieczeństwa.
2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że
               1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach z siedzibą w Radziejowicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice, REGON 750439407, NIP 8381001979, nr wpisu do rejestru instytucji kultury: 36/95. Z Administratorem można się kontaktować pod numerem telefonu (46) 857-71-75 i pod adresem poczty elektronicznej: palac@palacradziejowice.pl.
               2) W Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość email skierowaną na adres z.milewska@palacradziejowice.pl, telefonicznie pod numerem (46) 857-71-75, wew. 128 lub korespondencyjnie pod adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, który został utrwalony na nagraniach monitoringu, są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, ochrony mienia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia państwowego.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym w przypadku Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia państwowego, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dane są przetwarzane z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrona mienia.
5. Podstawą funkcjonowania monitoringu i związanego z tym przetwarzania danych osobowych jest art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.) oraz art. 22(2) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
6. Przetwarzamy Pani/Pana dane w postaci wizerunku.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym jako administrator danych zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. zewnętrznej firmie serwisującej urządzenia monitoringu. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, jako administratora danych. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
               1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
               2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
               3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
               4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
            5) prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
               6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
            7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe pochodzą z nagrań monitoringu funkcjonującego w Pałacu Radziejowice oraz na terenie parku wokół Pałacu.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.