Regulamin Pracy Rady Programowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

 1. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor DPT.
 2. W skład rady wchodzi 5 osób.
 3. Kadencja Rady jest równa okresowi zatrudnienia Dyrektora.
 4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
 5. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

5.1. Wybór następuje w  głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 1. W posiedzeniach Rady biorą udział z głosem doradczym Dyrektor i Zastępca Dyrektora DPT.
 2. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego mogą brać udział osoby nie będące członkami Rady .
 3. Do głównych zadań Rady należy:

–   opiniowanie planów działania DPT:

–   opiniowanie działań DPT związanych z promocją i popularyzacją różnych dziedzin   sztuki,

–  opiniowanie inicjatyw programowych DPT.

 1. Posiedzenia Rady zwołuje, w porozumieniu z Dyrektorem DPT, przewodniczący Rady nie rzadziej niż raz na pól roku.
 2. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 3. Rada może zajmować stanowisko w formie Uchwały.