Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi prania i czyszczenia bielizny płaskiej z wykończeniem maglem prasującym.

Numer ogłoszenia: 414710 – 2011;

data zamieszczenia: 07.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach , ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie, tel. 046 8577175 w. 103, faks 46 8577113.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.palacradziejowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prania i czyszczenia bielizny płaskiej z wykończeniem maglem prasującym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są w szczególności – usługi prania i czyszczenia na sucho – usługi odbierania prania – usługi prasowania bielizny płaskiej z wykończeniem maglem prasującym, wykonywane w następujący sposób: -odbiór bielizny przeznaczonej do czyszczenia oraz zwrot upranej i wymaglowanej bielizny są dokonywane przez wykonawcę usługi i następują w siedzibie Zamawiającego, -odbiór, zwrot i przewóz bielizny wliczony jest w koszt usługi, -pranie i maglowanie następuje poza siedzibą Zamawiającego, -ustala się następujące dni odbioru i zwrotu bielizny: poniedziałek, środa, piątek, odbiór i zwrot następuje w pomiędzy godziną 10.00 a 12.00, -usługa wykonywana jest w ten sposób, iż bielizna odebrana do prania w poniedziałek zwracana jest najbliższą środę, bielizna odebrana w środę zwracana jest w najbliższy piątek, a bielizna odebrana w piątek zwracana jest w najbliższy poniedziałek, -dodatkowe dni dowozu mogą następować na telefoniczne żądanie Zamawiającego, odbiór bielizny musi być dokonany do 12 godzin od momentu zgłoszenia, a zwrot upranej bielizny następuje w ciągu 24 godzin od momentu odbioru -zwracana bielizna musi być posortowana asortymentowo. Szacunkowa roczna ilość czystego suchego prania wynosi 12 324 kg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega możliwość udzielania zamówień uzupełniających w zakresie: – usługi prania i czyszczenia na sucho – usługi odbierania prania – usługi prasowania których wartość nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiotowe usługi w cenie ofertowej zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.00.00-2, 98.31.50.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Prowadzi działalność w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W okresie ostatnich 2 lat wykonał co najmniej 3 zamówienia o tożsamym charakterze (jakości) , zakresie rzeczowym (rodzaju prania) i wartości porównywalnej do niniejszego zamówienia,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty z wyjątkiem możliwości dokonania zmiany w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem umowy – w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.palacradziejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 12:00, miejsce: ul. Sienkiewicza 4, 96 – 325 Radziejowice w Budynku Administracyjnym w pokoju nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie