Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Radziejowice: Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Dworku Modrzewiowego
Numer ogłoszenia: 357260 – 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309668 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie, tel. 046 8577175 w. 103, faks 46 8577113.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Dworku Modrzewiowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ciągów komunikacyjnych (alejek parkowych) oraz placu przed dworkiem, której inwestorem jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, w tym wykonanie następujących robót: – roboty rozbiórkowe (istniejące alejki, obrzeża z brukowca, chodnik); – wycinka drzew; – zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych robot; – odhumusowanie terenu w strefie robot; – korekta projektowanych alejek w stosunku do istniejących; – konstrukcja projektowana nawierzchni; – konstrukcja projektowana chodnika; – geowłóknina separacyjno-filtracyjna (wytrzymałość 20 kN/m poprzecznie oraz 20 kN/m podłużnie); – regulacja studni teletechnicznych i kanalizacji sanitarnej; – nałożenie rur osłonowych; – wykonanie pasa zieleni /obsianie trawą/ powierzchni terenów zielonych w miejscu wykonywanych robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.23.32.53-7, 45.11.27.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Form Awa Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Sp. zo.o., Chłopickiego 13a, 05-080 Izabelin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 420608,81

Oferta z najniższą ceną: 416458,85 / Oferta z najwyższą ceną: 420608,81

Waluta: PLN.