Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Radziejowice: Dostawa Samochodu Ciężarowego
Numer ogłoszenia: 77600 – 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie, tel. 046 8577175 w. 103, faks 46 8577113.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Samochodu Ciężarowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu ciężarowego sześciomiejscowego z silnikiem wysokoprężnym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Benarek Tomasz Bednarek, ul. Wrocławska 18, 95-080 Dobroń, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 117900,00

Oferta z najniższą ceną: 117900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 117900,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego, produkowanego fabrycznie dostępnego powszechnie na rynku. Zgodnie z art 70 ustawy prawo zamówień publicznych jeśli przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę.