Obwieszczenie o przetargu ustnym – licytacji

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację), w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97, poz. 443 z póz. zmn.) na sprzedaż samochodu dostawczego

Sprzedawcą jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice.

Prowadzącym przetarg jest Sprzedawca.

Przedmiot sprzedaży stanowi samochód osobowy
Opel Astra, rok produkcji 2002., nr rejestracyjny WZY U729., liczba miejsc: 5, silnik Si przebieg 210 924 km
Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni powszednie w godzinach od 9 do 15 do dnia 4 lipca 2012 roku, w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty związane z przedmiotem sprzedaży będą dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Miejscem przetargu jest biblioteka pałacowa.
Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2012 roku, o godzinie 12.00.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 7560 zł złotych brutto (słownie: siedem tysięcy piecset sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto), wadium ustala się w wysokości 760 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium przelewem na konto sprzedawcy prowadzone przez PeKaO S.A I/O Żyrardów nr 95124033501111000035402187 z dopiskiem „wadium przetarg” lub w kasie DPT w godz. od 8:30 do 15:30 w dni robocze w terminie do dnia 4 lipca 2012 roku, przy czym termin wpłaty uważa się za dochowany, jeżeli wadium zostało zaksięgowane przez bank na koncie sprzedawcy w terminie nieprzekraczalnym do dnia 4 lipca 2012 r. włącznie
  2. obecność w terminie i miejscu odbywania się przetargu: osobista lub pełnomocnika
  3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy lub jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu w kasie DPT lub w dniu następnym na konto uczestnika przetargu , wadium złożone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.

Sprzedawca zastrzega możliwość odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.