Konkurs fotograficzno – plastyczny „Cztery Pory Roku – 200 lat Parku w Radziejowicach”

Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach wraz z Pałacem w Radziejowicach ogłaszają konkurs fotograficzno-plastyczny  „Cztery Pory Roku – 200 lat Parku w Radziejowicach” . Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz uczestników placówek wychowania pozaszkolnego. Poniżej zamieszczamy jego regulamin.

 

 


Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficzno – Plastycznego

 „Cztery Pory Roku – 200 lat Parku w Radziejowicach”

Organizatorem konkursu jest: Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach przy współpracy z Domem Pracy Twórczej – Pałacem w Radziejowicach. Konkurs skierowany jest dzieci szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, uczestników placówek wychowania pozaszkolnego.

CELE KONKURSU:

 • promocja talentów dzieci i młodzieży i wspierania ich twórczych postaw
 • kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca – „swojej małej Ojczyzny”
 • kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
 • zachęcanie do podejmowania twórczych działań
 • umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży i konfrontacji z twórczością innych uczestników konkursu
 • rozbudzenie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań dziedzictwem kulturowym swojego regionu

CZAS TRWANIA KONKURSU:

 • Konkurs odbędzie się w okresie od II.2017 do XI.2017r.
 • Rozpoczęcie i ogłoszenie konkursu nastąpi w lutym 2017r.
 • Zgłaszanie prac konkursowych możliwe jest w terminie – od dnia 01.X.2017r. do dnia 30.X.2017r.
 • Ocena prac konkursowych nastąpi w okresie: od 15.XI.2017r do dnia 30.XI.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2017r.
 • Lista uczniów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej oraz nazwiska zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie: http://www.gimnazjum.radziejowice.pl/ oraz http://palacradziejowice.pl/

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Kategoria: Praca plastyczna

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Kategoria: Fotografia

– uczniowie szkół gimnazjalnych

NAGRODY:

 • Organizator powoła jury spośród osób wskazanych przez Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach oraz Dom Pracy Twórczej – Pałac w Radziejowicach.
 • Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach zgodnie z warunkami uczestnictwa.
 • Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową.
 • Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
                                                                          

WYMAGANIA W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:

PRACA PLASTYCZNA:

    technika: malarstwo, rysunek

    format: A3

Wybrana pora roku, jeden uczeń może oddać jedną pracę plastyczną.

FOTOGRAFIA:

wymogi:

 • Uczeń biorący udział w kategorii fotograficznej, zobowiązany jest przedstawić 4 pory roku, każda na oddzielnym zdjęciu. Uczeń może przesłać do 3 zdjęć dla każdej pory roku – czyli 12 sztuk.
 • Zdjęcia muszą być wydrukowane, wywołane w formacie 13×18, dodatkowo każdy autor powinien dołączyć płytę CD z plikami cyfrowymi (format pliku jpg).

WARUNKI OGÓLNE:

 • Uczniowie szkół gimnazjalnych mogą wziąć udział w obu kategoriach.
 • Nie dopuszcza się prac przygotowywanych zbiorowo.
 • Każda praca powinna być wykonana SAMODZIELNIE.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja regulaminu
 • Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie
 • Uczestnik konkursu lub opiekun prawny, składający swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
  – posiada pełnię praw autorskich do pracy o przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i /lub innego rozpowszechniania ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej,
  – przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych o terytorialnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych.
 • Praca konkursowa nie spełniająca wymagań określonych regulaminem i nadesłana po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Prace muszą być zgodne z tematem konkursu.
 • Nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować ani nie oprawiać!!!!
 • Każda praca powinna posiadać trwale przymocowaną, na odwrocie kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem (w przypadku fotografii wystarczy przytwierdzić do jednej fotografii, natomiast pozostałe zdjęcia dokładnie opisać podając imię i nazwisko uczestnika, wiek, placówkę, z której została przysłana oraz imię i nazwisko instruktora).
 • Jeżeli uczeń z gimnazjum bierze udział w obydwu kategoriach – powinien mieć przymocowaną kartę zgłoszenia i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego do jednej pracy z każdej kategorii.

Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA